Liên hệ nội dung

ĐT: 089 9909 008
Email: toasoan@nhipcaudautu.vn

Liên hệ quảng cáo

  • Ms. Mai Hân
ĐT: 0982 000 127
Email: maihan@nhipcaudautu.vn

  • Ms. Lê Hiên (Nhịp Cầu Đầu Tư - Báo in)
ĐT: 0908 468285
Email: hien@nhipcaudautu.vn

Liên hệ phát hành

  • TP. Hồ Chí Minh: Ms. Mộng Cầm
ĐT: 0932 133 134 hoặc 089 9909 008 (ext: 101)
Email: mongcam@nhipcaudautu.vn

  • Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 0983 836 818 hoặc 089 9909 008 (ext: 108)
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn

  • Đặt báo dài hạn gọi: 089 9909 008