BANNER
Vị trí Tên vị trí Kích thước (pixels) Cơ chế Trang chủ *
(1 tuần)
Trang chuyên mục * Xuyên trang * (không gồm trang chủ) Độc quyền
1A/1B Top Banner 490x90 Chia sẻ 3 15 Bằng 80%
giá trang chủ
Bằng trang chủ Bằng giá trang chủ (x2 lần
1 980x90 Chia sẻ 3 30
2 Middle Top Banner 728x90 Chia sẻ 3 25
4A Right Banner 1 300x250 Chia sẻ 3 30
4B Right Banner 2 300x250 Chia sẻ 3 22
4C Right Banner 3 300x250 Chia sẻ 3 20
4D Right Banner 4 300x250 Chia sẻ 3 18
4E Right Banner 5 300x250 Chia sẻ 3 12
4F Right Banner 6 300x250 Chia sẻ 3 10
5A,B,C,D Bottom Logo 227x111 Chia sẻ 3 6
6 Balloon (Popup) 260x230 Chia sẻ 3 25
300x250 40
Vị trí Kích thước Cơ chế Đơn giá (triệu đồng/tuần)
Bài PR 800-1.000 chữ + 3 hình Xuất hiện trên trang chủ trong vòng 2h và chuyển vào trang trong 12
Notice
  • Right banner 1 , 2, 3, 4, 5, 6 extend from 300 x 250 to 300 x 600 plus 40% of unit price
  • iTVC will be displayed on the articles
ADVERTORIAL (VNĐ/ADVERTORIAL)
SERVICES WITH ARTICLE (VNĐ)
DEMO
Home page
Detail page